* Descarrega’t el Pla d’estudis Escola Municipal de Música de Mollerussa, curs 2023/2024

Programes d’ensenyament

Sensibilització (S): sensibilització musical per a alumnes de 3 a 5 anys.

Aquest programa d’ensenyament es divideix en tres cursos:

L’objectiu principal en aquesta etapa, és la d’establir un primer contacte amb la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d’expressió a partir de la seva participació en activitats que desenvolupen la seva curiositat i la seva sensibilitat. Les habilitats dels infants estan més desenvolupades i per tant les tasques que es porten a terme tenen a veure amb la interpretació, la memòria, el joc, el coneixement i l’expressió a nivell sensitiu i corporal. Així mateix s’ofereix un primer contacte amb totes les especialitats instrumentals de l’EMMM per tal de trobar l’instrument que els acompanyarà durant el seu aprenentatge posterior.

Sensibilització 1 (S1), Sensibilització 2 (S2) i Sensibilització 3 (S3). I corresponen als tres cursos de nivell infantil de l’escola. MÉS INFORMACIÓ >>

 .

.

Nivell Inicial (NI): iniciació musical per a alumnes de 6 a 7 anys.

Programa dividit en dos cursos on l’objectiu principal d’aquesta etapa és gaudir de la música i aprendre des de la pràctica instrumental per potenciar el desenvolupament de la musicalitat. Es treballen aspectes com la lectura, el sentit rítmic, l’entonació, la concentració, la memòria, la capacitat d’anàlisi, l’escriptura, l’oïda, la creativitat i el treball instrumental individual i en grup.

Aquest programa d’ensenyament es divideix en dos cursos: Nivell Inicial 1 (I1) i Nivell Inicial 2 (I2).  I corresponen a primer i segon de primària de l’escola. MÉS INFORMACIÓ >>

  .

.

Nivell Elemental (NE): formació musical bàsica per a alumnes de 8 a 11 anys. 

Dividit en quatre cursos on l’objectiu és fomentar l’interès envers la música, potenciar les habilitats de l’alumnat i procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica individual i/o en grup,per mitjà de la creació d’activitats en entorns adequats i per descobrir i animar a joves amb aptituds musicals a seguir amb els estudis professionals de la música.

Aquest programa d’ensenyament es divideix en quatre cursos: Nivell Elemental 1 (NE1), Nivell Elemental 2 (NE2), Nivell Elemental 3 (NE3) i Nivell Elemental 4 (NE1). I corresponen a tercer, quart, cinquè i sisè de primària de l’escola. MÉS INFORMACIÓ >>

 .

.

Nivell Professional (NP): aprofundiment en formació musical per a alumnes de 12 a 17 anys. 

Dividit en 6 cursos, posa a l’abast de l’estudiant l’accés i el trànsit per un ventall ample d’àrees d’aprenentatge que el capaciten com a intèrpret autònom en les diverses especialitats instrumentals amb una experiència important en el terreny de la música de conjunt. Aquesta formació incideix en el creixement integral i el desenvolupament dels valors i beneficis que aporta la música, entre ells l’excel·lència, l’esforç, la sensibilitat, la creativitat i la innovació, la confiança, la comunicació, el treball en equip i els valors humans. Aquesta formació pretén per als alumnes que així ho desitgin,
assolir les habilitats i els continguts formatius necessaris per poder superar una prova d’accés al Grau Professional d’un Conservatori.

Aquest programa d’ensenyament es divideix en sis cursos: Nivell Professional 1 (NP1), Nivell Professional 2 (NP2) , Nivell Professional 3 (NP3), Nivell Professional 4 (NP4), Nivell Professional 5 (NP5) i Nivell Professional 6 (NP6). I corresponen a tots els cursos de la ESO i del batxillerat. MÉS INFORMACIÓ >>

  .

.

Pràctica Musical 1 (PM1): a partir dels 10 anys.

Programa de dos cursos de durada, equivalent al tercer i quart de Nivell Elemental. Dissenyat per a l’alumnat que desitja assolir un nivell de coneixements adequat per a la pràctica de la música però sense perspectives professionals i amb menys càrrega lectiva, a través d’un programa adaptable que permet avançar a velocitats diferents, segons la motivació, la dedicació i el talent de cada alumne / a. MÉS INFORMACIÓ >>

.


.

Pràctica Musical 2 (PM2): a partir dels 12 anys.

Programa de sis cursos com a màxim, equivalent al Nivell Professional. Dissenyat per a l’alumnat que desitja assolir un nivell de coneixements adequat per a la pràctica de la música però sense perspectives professionals i amb menys càrrega lectiva, a través d’un programa adaptable que permet avançar a velocitats diferents segons la motivació, la dedicació i el talent de cada alumne / a. No obstant permet descobrir i desenvolupar les potencialitats de l’alumnat i reconduir la seva decisió si es creu convenient, i fins i tot preparar per aproves d’accés a un Conservatori Professional. MÉS INFORMACIÓ >>

 .


Aula Oberta (AO): Programa dissenyat a l’EMMM per aquell alumnat que té o ha tingut coneixements musicals i vol formar part de qualsevol formació grupal de l’escola. MÉS INFORMACIÓ >>

  .

.

Aula Musical (AM): formació musical adreçada a alumnes amb necessitats educatives especials. 

Programa dissenyat per acostar la música a col·lectius amb necessitats educatives especials i potenciar així una escola de música inclusiva. MÉS INFORMACIÓ >>

  .

.

Aula d’Adults (AA): formació musical adreçada a alumnes a partir de 18 anys. 

Programa de l’EMMM dissenyat per donar una formació musical a l’alumnat major de 18 anys que desitja assolir un nivell de coneixements adequat per a la pràctica de la música, a través d’un programa adaptable que permet avançar a velocitats diferents, segons la motivació i la dedicació mitjançant el treball individual i en grup. MÉS INFORMACIÓ >>

  .

.

Aula de Música Tradicional (AMT): El que defineix aquest programa és l’instrument triat que ha de ser propi de la música tradicional, a l’EMMM tible o tenora. Els/les alumnes poden cursar els estudis de Nivell Inicial, Nivell Elemental i Nivell Professional, Pràctica 1 i 2, amb els mateixos objectius d’aprenentatge que la resta d’instruments. MÉS INFORMACIÓ >>


 .