Com es pot tramitar?

  • Presencialment a la secretaria de l’Escola de Música (del 2 a l’11 de maig). Horari: de 17:00 a 20:00.

 

I després…

 

Un cop finalitzat el període de preinscripció (publicació de les llistes provisionals, presentació de reclamacions, resolució i publicació de les noves llistes a l’escola):

  • Consulteu les llistes d’alumnes admesos (tauler d’anuncis o a la secretaria de l’Escola).

En cas d’haver estat admès:

  • Formalitzeu la matrícula en el període establert. En cas de no fer-ho, es consideraria que es renuncia a la plaça. Qui ho pot demanar? El pare, mare, el tutor o tutora legal, el guardador o guardadora de fet de l’infant.

 

Documentació

Per la preinscripció:

  • Per fer la sol·licitud de preinscripció no cal aportar documentació.

Per la matriculació:

  • Resguard del document de preinscripció.
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels alumnes majors de 14 anys i dels menors de 14 anys, si en disposen.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal o guardador/a de fet).
  • Domiciliació bancària (omplir el document que estarà disponible a la secretaria de l’Escola).

 

Cal saber que:

  • Per resoldre les situacions d’empat del grup o grups de classes col·lectives s’ordenaran les sol·licituds segons l’alfabet català i es numeraran començant per l’1. Mitjançant sorteig es determinarà un nombre a partir del qual es reordenaran les sol·licituds i es publicarà el llistat definitiu d’admesos i admeses.

 

* Els programes d’Aula Oberta i  Aula Musical  s’han d’inscriure presencialment, a la secretaria de l’Escola de Música, en horari de 17h a 20h.

 

Calendari del procés de Preinscripció i Matrícula de nous alumnes. Curs 2018-2019